2015. nov. 16.

9. szám - A keresztény életről - Bizonyságtételeket olvasva


A Bizonyságtételeket olvasva
keresztény életről

A keresztény élet több, mint ahogy sokan gondolják. Nem csupán szelídségből, türelemből, alázatosságból és kedvességből áll. Ezek az erények fontosak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. Az az út, amelyet Krisztus mutat, a keskeny út, az önmegtagadás ösvénye. Erre az útra csak erős jellemű, határozott emberek tudnak rálépni, és nehézségek, csüggesztő körülmények ellenére is csak előre menni.
Kitartó emberekre van szükség, olyan emberekre, akik nem várnak arra, hogy útjuk simára legyen gyalulva, és hogy minden akadály leomoljék. Egyesek (…) gyengék, elpuhultak, lankadtak és könnyen elcsüggednek. Nincs bennük semmi lendület. Nincsenek meg bennük azok a pozitív jellemvonások, amelyek határozott cselekvésre ösztönöznek  –  az a lelkület és energia, amely lelkesedést ébreszt! A sikerhez bátorság és kitartás kell, nemcsak a passzív, de az aktív erények művelése is.

(A gyógyítás szolgálata  –  Isten szolgájának szükséglete)


2015. máj. 18.

8. szám - Remény a szülőknek - Bizonyságtételeket olvasva

A Bizonyságtételeket olvasva
Remény a szülőknek
„Krisztusnak az lesz az utolsó munkája, mielőtt főpapi ruháját leveszi, hogy a szülők gyermekeikért elhangzott imáit az Atya elé tárja. Láttam, hogy egy hatalmas angyal indul útnak, hogy ezeket a gyermekeket emlékeztesse a korábban kapott nevelésre, és a próbaidő lejárta előtt visszavezesse őket a helyes útra.” 
(Ellen G. White: Review and Herald, 1889.)

„A társadalmat családok alkotják, és ezért az olyan, amilyenné a családfők formálják. A szívből »indul ki minden élet« (Péld 4,23); a társadalom, az egyház eredményessége, a nemzet virágzása az otthon befolyásán múlik…
Nincs annál a feladatkörnél fontosabb, mint amit Isten az otthon alapítóira és gondviselőire bízott. A szülők munkájánál következményeiben nagyobb és messzeágazóbb munkát Isten nem bízott az emberek közül senkire. A társadalom jövőjét a ma ifjúsága határozza meg, hogy pedig mivé lesznek ezek a fiatalok, azt az otthonon múlik…
Az otthon misszióterülete túlnő saját határain. A keresztény otthonnak példamutatással kell megmintáznia az igaz és tökéletes életelveket. Ez jó hatással van a világra. A becsületes család sokkal nagyobb befolyást gyakorol az emberek szívére és életére, mint bármilyen prédikáció. A fiatalok ilyen otthonból kilépve az életbe, továbbadják azt a leckét, amelyet megtanultak. Nemesebb életelveket ismertetnek meg más családokkal, és felemelő befolyást árasztanak a társadalomra. Ezek a fiatalok mások számára is áldássá tehetnék otthonukat.”
(Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán, Az otthon c. fej.)

2015. jan. 19.

7. szám - A jéghegy-látomás - Bizonyságtételeket olvasva

A Bizonyságtételeket olvasva
„jéghegy-bizonyságtétel”
…Vonakodtam attól, hogy nyilvánosságra hozzam azt, aminek megírására az Úr Lelke késztetett. Nem akartam megjelenteni ezeknek az elméleteknek a félrevezető befolyását. Isten gondviselése szerint azonban szembe kell nézni a sorainkba ékelődő hamissággal. 

 
JÉGHEGY! ÜTKÖZZ MEG VELE! 

  Röviddel bizonyságtételeim kiküldése előtt - melyek az ellenség arra való törekvésére vonatkoztak, hogy megtévesztő elméletek terjesztése által alámossa hitünk alapjait – egy hajóról olvastam, mely jégheggyel találkozott a ködben. Több éjszakán át csak keveset aludtam. Nagy teher nehezedett szívemre. 
Egyik éjjel a következők tárultak elém látomásban: sűrű köd volt és egy hajó úszott a vízen. A megfigyelő hirtelen felkiáltott: „Jéghegy előttünk!” – A hajó előtt óriási jégtömb tornyosult. Úgy hallottam, mintha a Kapitányunk kiáltotta volna: „Tarts szembe vele!” Egy pillanatnyi idő sem volt a tétovázásra. Azonnali cselekvésre volt szükség. A gépkezelő teljes gőzt adott, a kormányos pedig egyenesen a jégtömb felé fordította a hajót. A jég nagyot reccsent. A félelmetes rázkódás után a jégdarabok hatalmas zajjal peregtek a fedélzetre. Az ütközés ereje igen megrázta az utasokat, de mindenki életben volt. A hajó megrongálódott, de nem maradt javíthatatlan. Az ütközés hatására orrától a faráig megremegett, de utána visszanyerte erejét, s tovább folytatta útját. Jól tudtam, hogy mit jelképezett ez a történet. Én is megkaptam a parancsokat. Hallottam a kapitány szavait: „Ütközz meg vele!” Tudtam, mi a kötelességem, és hogy egy pillanatot sem veszíthetek el. Elérkezett a határozott cselekvés ideje. Késedelem nélkül eleget kellett tennem a parancsnak: „Ütközz meg vele!" 
  Aznap éjjel egy óráig fenn voltam és olyan gyorsan írtam, ahogy csak tudtam. Az elkövetkező napokban korán és későn is dolgoztam, hogy elkészüljek a népünk számára adott tanítás leírásával a sorainkba ékelődő hibákat illetően.
  Alapos reformációt reméltem, és azoknak az alapelveknek a helyreállítását, melyekért a korai időkben harcoltunk, amelyek megőrzését a Szentlélek ereje segítette.
 Mi késztethet embereket történelmünk jelenlegi idején arra, hogy alattomos és erőteljes módon hitünk alapjának lerombolására igyekezzenek? Ez az alap imádság, bibliatanulmányozás és isteni kijelentés által épült a mű kezdetén. Erre az alapra építettünk az elmúlt ötven évben. Csodálkoztok talán, hogy valami mondanivalóm van akkor, amikor olyan munkának a kezdetét látom, mely hitünk néhány alappillérét kidöntené a helyéről? Engedelmeskednem kell a parancsnak: „Ütközz meg vele!”... 
  Isten parancsolatát megtartó népe vagyunk. Az elmúlt ötven évben mindenféle eretnekség ékelődött közénk, hogy elhomályosítsa az elméket az Ige tanításával kapcsolatban. Ez különösképpen érintette Krisztus mennyei szentélyben folyó szolgálatát, valamint a menny utolsó napokra szóló üzenetét, amint azt a Jelenések könyve tizennegyedik fejezetének angyalai hirdetik. Mindenféle üzenetet hoztak a hetedik napot ünneplő adventisták elé, hogy azok felváltsák azt az igazságot, melyet imával kísért tanulmányozás tárt fel pontról pontra, és melyet az Úr csodatévő ereje támogatott. De nekünk őriznünk kell azokat az útjelzőket, amelyek azzá tettek bennünket, amik vagyunk, és meg is fogjuk őrizni azokat, ahogyan azt Igéjén és Lelkének bizonyságtételén keresztül Isten jelezte. Isten arra hív bennünket, hogy ragaszkodjunk a hit erejével azokhoz az alapelvekhez, melyek kikezdhetetlen tekintélyen alapulnak 
(Special Testimonies, Series B. No. 2., 51-59. oldal, 1904).
White testvérnő jéghegy-látomása http://operationiceberg.com/meet-it/

Meet It!
I am instructed to speak plainly. “Meet it,” is the word spoken to me. “Meet it firmly, and without delay.” But it is not to be met by our taking our working forces from the field to investigate doctrines and points of difference. We have no such investigation to make. In the book Living Temple there is presented the alpha of deadly heresies. The omega will follow, and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given.
Our physicians, upon whom important responsibilities rest, should have clear spiritual discernment. They are to stand constantly on guard. Dangers that we do not now discern will soon break upon us, and I greatly desire that they shall not be deceived. I have an intense longing to see them standing free in the Lord. I pray that they may have courage to stand firm for the truth as it is in Jesus, holding fast the beginning of their confidence unto the end.
— Selected Messages Vol. 1, pg. 200