2017. márc. 25.

14. szám – Az egészségügyi reformról – Tallózó rovat

Az egészségügyi reform befolyásolja üdvösségünket

Bill Humeniuk cikke
Az idézetekben az eredeti lapszámok találhatók

„A világon minden mozgásban és nyugtalanságban van. Az idők jelei vészjósló módon vetítik előre a ránk következő események árnyát. A válság fokozatosan telepszik ránk… Sátán látja, hogy ideje rövid, minden eszközét beveti annak érdekében, hogy az embert becsaphassa, megtéveszthesse, megkötözhesse, amíg a kegyelmi idő le nem telik, és az irgalom ajtaja örökre be nem csukódik.” (Ellen G. White: Jézus élete, 552. o., Az Olajfák hegyén c. fej.)
Többen népünk sorai között vegetáriánusok, ezért ők úgy gondolják, az egészségügyi reform követői, mivel feladták a hús fogyasztását. Az egészségügyi reform az utolsó idők népének idején messze túlmutat azon, hogy feladtuk a húsevést. A prófétaság Lelke annak a világosságnak a fényében, amelyben ma élünk, és azoknak a történéseknek a tudatában, amelyek lejátszódnak, felszólít bennünket a teljes egészségügyi reformra – vagyis mindent fel kell adnunk, ami kárt okoz testünknek, amely a Szentlélek temploma (lásd 1Kor 6,19–20). Nagyon komoly időben élünk, amely igen komoly figyelmet igényel.
„A nagy küzdelem közeleg a befejezéshez… Adventisták vagyunk, nem élénkül meg a szívdobogásunk azoknak a dolgoknak a láttán, amelyek feltárulnak szemeink előtt? Az Úr jön. Halljuk lépésének közeledtét.” (Maranatha, Július 31. Ideje felébredni!)
Számot vetsz fizikai és lelki életeddel? Nem látjuk és nem halljuk lépéseit, ahogy Isten közeledik? Amikor látjuk a körülöttünk teljesedő tényeket, nem érezzük, hogy „valami rendkívüli, döntő eseménynek vagyunk a tanúi”? (Próféták és királyok, 537. o., A láthatatlan vigyázó c. fej.)
Nincs itt az ideje Isten népe életében megtisztítani a testet minden káros, pusztító bűntől, hogy készen álljunk a végső napokra, amelyekben már benne élünk?
„Ha férfiak és nők őszintén megtértek, lelkiismeretesen alkalmazzák azokat a törvényeket, amelyeket Isten megalapított, hogy mentesek legyünk minden fizikai, szellemi és erkölcsi gyengeségtől… Felelőséggel tartozunk Istennek szokásainkért és mindennapi gyakorlatunkért. Ezért a kérdés részünkre nem az, mit fog mondani a világ, hanem az, hogy keresztényként hogyan álljak a szokásokhoz, amelyeket az Úr kialakított bennem. (Eféz 2,22)” (In Heavenly Places, 191. o.)

Alkalmassá válni Isten hatalmára és jelenlétére
Isten terve távol tartani bennünket a megtévesztéstől, az elhitetéstől, a befolyástól, és azoktól a félrevezetésektől, amelyeket Babilon táplálkozása nyújt, melyeket hatalmas élelmiszerboltjaink, díszes dobozokban, látványos csomagolásban és kívánságot keltő üvegekben kínálnak a vásárlóknak.

Dániel könyvének tizennyolc éves ifjai már eleve elhatározták, hogy nem fogadják el Babilon étkeit, csak azt, amit az Úr kirendelt számukra a földeken és a kertekben. Nincs itt az ideje annak, hogy mi is ezt határozzuk el a szívünkben, és hasonlóképpen tegyünk? Nem látjuk az emberi szenvedést, amelyet a betegségek tömegei okoznak a világon napjainkban? Itt az ideje annak, hogy végre felébredjünk lelki és fizikai fásultságunkból.
Isten azt szeretné, hogy lássuk, amint „emberi mivoltunk helyreáll, megszépül, újraépül romjaiból, és alkalmassá válik az Isten jelenlétére”. (Bizonyságtételek, V., Istenfélelem a gyakorlatban c. fej.) Nemcsak lelki, de fizikai értelemben is. 
„Az egészségügyi elvek tanítása során mindig tartsuk szem előtt a reform legfontosabb célját, hogy úgy testileg, mint lelkileg a legmagasabb szintet érjük el. Mutassuk be, hogy a természet törvényei mint Isten törvényei a mi javunkat szolgálják, az ezeknek való engedelmesség már az itteni életben boldogságot eredményez, és alkalmas eszköze annak, hogy előkészítsen arra az életre, amely ezután következik.” (Evangelizálás, 526. o., Egészségügyi evangelizálás/Egyszerű módszerek c. fej.)
„Nem űzhetünk gúnyt az Isten-adta egészségügyi megújulás világosságából anélkül, hogy az ne ártana azoknak, akik megkísérlik követni azt; senki sem remélheti, hogy sikeres lehet Isten munkájában, miközben tanítása és példamutatása ellenkezik az Isten küldte fénnyel.” (Étrendi és táplálkozási tanácsok, A megújulás okai c. fej.; 48. levél, 1902)  
„Láttam, hogy az egészségügyi reform része a harmadik angyal üzenetének, és éppen annyira szoros összeköttetésben áll vele, mint a kar és a kéz az emberi testtel. Azt láttam, hogy nekünk, embereknek előre kell lendíteni ezt a nagyszerű munkát. Prédikátoroknak és egyháztagoknak összhangban kell munkálkodniuk. Isten munkásai nincsenek felkészülve a harmadik angyal hangos kiáltására.” (Uo., 74. o.)
Mindent összevetve, Isten az adventista egyházat teszi felelőssé, és rajta kéri számon az egészségügyi reformmal kapcsolatos, nekik adott világosságot. Ez része a harmadik angyal üzenetének, és mi még fel sem készültünk a hangos kiáltásra. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy még mindig a világ babiloni étkezéséhez ragaszkodunk, ezért nem pecsételtettünk el, és nem vagyunk felkészülve a harmadik angyal hangos kiáltásának a hirdetésére.

Beszennyezzük Isten templomát
Miközben többen közülünk feladták már bizonyos ételek fogyasztását, sokan még mindig ragaszkodunk más étkekhez, amelyekkel beszennyezzük az Isten templomát, amely szent, és arra a célra rendeltetett, hogy Isten Lelke lakóhelyéül szolgáljon (lásd 1Kor 3,16–17).
Így, ha szennyezzük a testünket, hogyan lakozhat a Szentlélek abban? Jelenések könyve 21,27 a következőket mondja: „Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda” [az új Jeruzsálembe], miért gondoljuk, hogy a Szentlélek lakik mibennünk, ha beszennyezzük testünket? Többen közülünk még mindig ragaszkodnak dolgokhoz, amelyeket a prófétaság Lelke kimondottan tilt, ilyen például az ecet, a sütőpor és a nagy mennyiségű cukor. A tudomány egyértelműen kimutatja, hogy más élelmiszerfajták is hasonlóképpen károsak, úgymint a tejtermékek és a csokoládé (amely nemcsak koffeint tartalmaz, hanem nagy mennyiségű cukrot és tejszínt is). Más termékek hidrogénezett (transz)zsírokat tartalmaznak, kazeint, kémiai anyagokat, amelyet tartósításra használnak, ételszínezékeket, mint az üdítőitalok és a gyorsételek.
Némelyek itt szót kérnek, és a következőket mondják: „Azért várjunk egy pillanatra, túl messzire mentünk. Az általad említettek szinte mindenben benne vannak! Hogyan kerülhetnénk el ezeket?” Éppen ez a lényeg! Majdnem mindenben benne vannak, amit az élelmiszeripar megtermel. Ezért itt az idő visszatérni a gyümölcsök fogyasztásához, a zöldségtermékekhez, a magvakhoz és gabonákhoz, „azok annyira természetes formájában, amennyire csak lehetséges”. (Étrendi és táplálkozási tanácsok, 314.) Ahogy látjuk a végső krízis megjelenését a horizonton, fel kell készülnünk a végső átváltozásra – lelkileg éppen úgy, mint étkezésünk megváltoztatására is.
Figyeljük meg, mit mond az Úr szolgája: „A cukor eltömíti a szervezetet… Megakadályozza az élő szervezet munkáját.” (Uo., Az édességek c. fejezet) „Azt a világosságot kaptam, hogy a cukor, ha nagyobb mennyiségben használjuk, jobban rombol, mint a hús.” (Bizonyságtételek, II., 18. bizonyságtétel – a Keresztény mértékletesség c. fej.) „A sajtot soha ne ismerje meg a gyomrod.” (Étrendi és táplálkozási tanácsok, 368.)
„Az igazi mértékletesség erre tanít: tartózkodjunk minden károstól, és használjuk józanul azt, ami egészséges!” (Pátriárkák és próféták, Sámson c. fej.)
Mára a tudomány is felismerte azt, amit Isten korábban megmutatott az egyháznak, miszerint óriási veszélyt jelentenek az emberek által előállított élelmiszer-készítmények.
„Megmutatták nekem, hogy a mértéktelenség aggasztó méretekben fog eluralkodni a világon, és ezért mindenkinek, aki az Isten népéhez tartozik, magas szintre kell állnia a reformáció megvalósításában a szokásokat és a gyakorlatot illetően… Megmutatták nekem, hogy Isten az ő parancsolatait követő népének reformétkezést rendelt, amely által betegségeik, szenvedéseik nagymértékben csökkenni fognak.” (Counsels on Health, 531.) Ha Isten népének tagjai a maga teljességében gyakorolják az egészségügyi reformot, sokkal kevesebb szenvedés és betegség sújtja majd őket.

Az egészség és a lelki nyugalom ígéretei
Akarod a lelki békét, amelyet az egészségügyi reform kínál? Akarsz jelentős változást, csökkenést a betegség és a szenvedés terén életedben? Akkor kövesd Ésaiás 26,3–4 dorgálását: „Kinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik; Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.”
Békességem van efelől, mert bízom az Úrban, abban, amit Ő mond, beleértve az étkezés kérdését is, hogy vezeti az Ő népét, azokat akik benne bíznak és figyelnek rá, ezáltal örökké tartó erőt nyernek. Ez jogalap a bizalomra. Akarod ezt te is?
Emlékezz, amikor Izrael követte Isten tervét, és negyven éven át a pusztában mannát evett, amely a menny kenyere volt, nem találtatott beteges személy a törzsek között. (Zsolt 78,19–32; 5Móz 7,15)
Hiszem, hogy ha Isten népe teljes egészében követni fogja az Ő tervét ma, nem lesz betegség közöttük, különösen akkor nem, amikor a nehéz idők jönnek.
„Nagy jelentősége van annak, hogy személyesen vegyük ki a magunk részét, értelmes módon megértsük azt, mit kell ennünk és innunk, s általa hogyan őrizhetjük meg az egészségünket. Mindnyájunknak bizonyítanunk kell, elfogadtuk-e az egészségügyi elveket, vagy még mindig követjük az egyéni élvezetek útját.” (Review and Herald, 1910. február 10.)

Az étvágy megtisztítása
Elolvassuk a csomagolt élelmiszerek összetételét, hogy ezáltal óvjuk az egészségünket, s őrizkedünk az egészségtelen termékektől? Mi az utolsó napokban éppen úgy próbának vagyunk kitéve, mint Ádám és Éva az Édenkertben megpróbáltatott, vagy mint Izrael népe meg lett vizsgálva a negyven év alatt a pusztában. De a mi Urunk is próbának volt kitéve a pusztában, amikor negyven napig böjtölt érettünk.
„Isten dicsőségére” eszünk és iszunk (1Kor 10,31), vagy a saját élvezetünkre?
„Létezik egy népes csoport, akik elutasítanak mindenfajta reformmozgalmat, legyen az bármely értelmesen átgondolt, amely valamiféle korlátozást kíván megvalósítani az étvágy terén. Az ízekre hallgatnak, ahelyett, hogy az egészség elveit vennék figyelembe.” (Counsels on Health, 153.) 
„Hogyha ezen elvek figyelembevétele nyomán, mi, keresztény reformátorok kordában tartjuk az ízlésünket, és táplálkozásunkat Isten terve szerint valósítjuk meg, befolyást árasztunk másokra ezekben a dolgokban, ami által dicsőítjük a mi Urunkat.” (Étrendi és táplálkozási tanácsok, 380–381., Húsételek c. fej.) Ha elvből cselekszünk e dolgokban, ha keresztény megújulókként neveljük ízlésünket, és Isten tervéhez igazítjuk étrendünket, akkor ez ügyben Istennek tetsző benyomást tehetünk másokra. „Isten azt kéri, hogy tisztítsuk meg étvágyunkat, gyakoroljunk önuralmat azokban a dolgokban, amelyek nem hasznosak számunkra. Ez az a feladat, amelyet el kell végeznünk, mielőtt az Ő népe elébe állhat, mint tökéletes nép.” (Bizonyságtételek, IX., 153–154. o., Egészségügy/Hűség az egészségügyi megújulásban c. fej.)

Üdvösség kérdése
„Mint népnek, az a munkánk, hogy képviseljük az egészségügyi reformot… A mértékletesség rendkívüli jelentőséggel bír az üdvösség tekintetében. ” (Uo. 112. o., Munkamódszerek /Tanítsuk az egészségügyi megújulás elveit c. fej.)
„A világosság, amit nyújt az egészségügyi reform, az üdvösségünket, a világ üdvösségét jelenti.” (Counsels on Health, 479.)
Az Úr Lelke azt mondja, az egészségügyi reform befolyásolja az üdvösségünket.
„Lehetetlenség Istennek tetsző, élő áldozatul adnunk a testünket, ha bűnös vágyaink kielégítése következtében tele vagyunk romlással és betegséggel.” (Bizonyságtételek, III., 22., Az egészségügy megújulása c. fej.)
„Ha az ember gyengéden ápolja azt a világosságot, amelyet Isten az Ő irgalmában neki ajándékozott, megszentelődhet az igazság által, és alkalmassá válik a halhatatlanságra.” (Uo., 162. o.)
„Isten ismét megmutatta nekem, hogy az egészségügyi reform az egyik ága annak a hatalmas munkának, amelynek célja, hogy felkészítse az emberiséget mikorra az Úr eljön… Irántunk való szeretetből és szánalomból az Úr világosságot áraszt az egészségügyi reformra… Egyszerű, természetes törvények, és azok betartása – ez mind része azon munkának, amely a harmadik angyal üzenetével együttesen felkészíti az embereket Krisztus eljövetelére.” (Uo., 161. o.)
Barátaim, az Úr mindent megtesz érettünk, hogy megmentsen minket! A kereszt mindezt bemutatja: az önmegtagadást és az önfeláldozó szeretetet is. Az egészségügyi üzenet része a megváltásnak, különösképpen a 144 000 részére, akiket felkészít az Ő megjelenésére. „(Az egészségügyi reform) egy olyan tárgykör, amelyet muszáj megértenünk, hogy előkészüljünk mindazokra, amelyek előttünk vannak, ezért is érdemel kiemelt figyelmet.” (Counsels on Health, 453.)
„Ha a gyülekezeti tagok nem végzik el, amit Isten kijelölt számukra, a mozgalom előrehalad nélkülük is, és Isten kimozdítja gyertyatartóikat a helyükről.” (Manuscript Releases, 13., 339.)

Része a harmadik angyal üzenetének
Isten minket hívott el, hogy befejezzük ezt a munkát, ezáltal hirdessük a harmadik és negyedik angyal üzenetét. „Fussatok ki belőle, én népem!” (Jel 18,4) Hagyjatok fel a babiloni ételekkel!
„Ha megfelelően képviseljük az egészségügyi munkát, ékként tör utat más igazságok számára is az emberi szívhez. Ha a harmadik angyal üzenetét teljesen befogadjuk, az egészségügyi üzenet elfoglalja helyét a Generálkonferencia tanácskozásain, a gyülekezet munkájában, az otthonainkban, az asztalainknál és minden háztartásban.” (Counsels on Health, 434. o.)
„A harmadik angyal üzenetének emberi szívekbe eljutását gátló előítéletek döntő többsége eltűnne, ha jobban figyelnénk az egészségügyi reformra. Ha az emberek elkezdenek érdeklődni a téma iránt, gyakran más igazságok számára is megnyílnak. És ha látják, hogy értelmesen állunk az egészségünkhöz, készek lesznek felismerni, hogy a bibliai igazságokat is helyesen tanítjuk.” (Uo. 452. o.)
„Az egészségügyi reform üzenete már eljutott gyülekezeteinkbe, de ezt a világosságot nem szívesen fogadják… Az idősebb gyülekezeti tagok befolyása eltéríti az újonnan megtérteket. Az Úr most nem munkálkodik új lelkek megnyerésére az igazságra, ugyanis vannak gyülekezeti tagok, akik sohasem tértek meg igazán, vagy egyszer ugyan megtértek, de azóta visszaestek. Milyen befolyással lennének ezek a megszenteletlen emberek az újonnan megtérőkre? Nem hiteltelenítenék az Isten által adott üzenetet, amelyet népének hirdetnie kell? (Bizonyságtételek, VI., Intések és tanácsok – 45., Az egészségügyi megújulás újjáéledése c. fej.

Végső célunk
Végső soron az étkezés nem a végcél – az isteni jellem és a szentség az. A megfelelő étkezés csak eszköz megtisztítani elménket, hogy növekedjünk és megszentelődjünk Krisztusban. „Példája nyilvánvalóvá teszi, hogy egyetlen reményünk az örök életre abban rejlik, ha étvágyunkat és szenvedélyeinket alávetjük Isten akaratának.” (Jézus élete, A megkísértés c. fej.
„Az idők végéhez közeledve mind magasabbra és magasabbra kell emelnünk az egészségügyi reform és a keresztény mértékletesség tanítását.” (Counsels on Health, 467.)
„Isten nem fog csodákat tenni, hogy megtartsa a betegségektől azokat, akik nem ügyelnek magukra, folyamatosan áthágják az egészségügyi törvényeket, és semmit nem tesznek, hogy megelőzzék a bajt… Mindenki értse meg, hogy feladatunk van. Isten nem fogja csodák útján megóvni egészségét senkinek, aki nemtörődömségből figyelmen kívül hagyja egészségügyi törvényeket, így biztosítja, hogy lebetegedjen.” (Review and Herald, 1899. december 19.)

Azért imádkozom, hogy amint elérkezünk a végső küzdelemhez, készüljünk fel lelkileg, de fizikailag is, hogy mindent betöltsünk, ami jellemünk fejlesztéshez szükséges, és alkalmassá váljunk a halhatatlanságra.
Our Firm Foundation, 2003. június

(Szerző: Bill Humeniuk; fordító: Fehér János)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése