2019. okt. 24.

22. szám – Miért csak „Jézus hite” által lehetséges a győzelem a bűn felett? – Hit általi megigazulás rovat

„Hit általi megigazulás” konferencia 
(2019. június 8–9.) 
􏰀 Az elhangzott előadások írásos vázlata

Miért csak „Jézus hite” által lehetséges a győzelem a bűn felett?
(Vankó Zsuzsa)

Itt van a szentek állhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. (Jel 14,12)

  1. A végidőben – a Szentlélek „késői esőként” való kiárasztása és Jézus dicsőséges eljövetele idejére – Krisztus egyházának igaz és szent néppé kell válnia.
A vég idején megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan…” (Dn 12,9–10) 
Hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy ne legyen azon szeplő…, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.” (Ef 5,27) 
Örüljünk és örvendezzünk…, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát! Adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei.” (Jel 19,7–8)

  1. Milyen úton teljesedhet be ez az ígéret? 
Pusztán az igazság (akár leghitelesebb és legteljesebb) ismerete, és annak (akár legigyekvőbb) megtartása, cselekvése által. Lásd: Rm 9,30–33
Miért? „Mert ami hitből nincs, bűn az” (Rm 14,23), mert „mint a szennyes és megfertőztetett ruha, [olyan] minden mi [saját, önerőből való] igazságunk.” (Ésa 64,5) A parancsolatokat nem lehet egyenként, egyiket a másik után megtartani, hanem csakis egyben (lásd Jak 2,10–11). A törvény alapelvének kell a szívünkbe plántáltatnia, amiből aztán minden parancsolat megtartása következik.
„Ha szívünk mélyén éreztük Krisztus és az Atya bensőséges szeretetét, akkor nem kérdezzük, milyen fokig szükséges megtartanunk Isten parancsolatait, akkor nem akarunk megállni a legalsó fokon, hanem tökéletes összhangban kívánunk élni Megváltónk akaratával.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezető lépések, Az Odaadás c. fejezetből.)

Ösztönös természetünk viszont – aminek emberileg ellenállhatatlanul nagy ereje van – ellenkezik Isten törvényével (lásd Rm 7,21––24). Jézus kategorikus kijelentése a „Kicsoda üdvözülhet tehát?” kérdésre: „Embereknél ez lehetetlen…” (Mt 19,25–26) „Aki megkísérli, hogy a saját cselekedetei, azaz a törvény [önerőből való] megtartása által a mennybe jusson, az a lehetetlent kísérli meg.” (Ellen G. White: The Review and Herald, 1890. július 1.)

  1. Hogyan teljesedhet be viszont az ígéret? 
Jelenések 14,12 és 19,7–8 valóságos „csodáról” beszél: a „szentek” gyülekezetéről, akik „megtartják Isten parancsolatait”, akik „a szentek igazságos cselekedeteibe öltöztek”.
Hogyan valósulhat meg ez? Jelenések 19,8 szerint „adatik”, Jel 14,12 szerint „Jézus hite” által. „Az egyedüli út, amelyen a bűnös szentségre juthat, a hit útja.” (Ellen G. White: The Review and Herald, 1890. szeptember 4.) Mert az üdvösség emberileg ugyan lehetetlen, de „Istennél/Istennel együtt minden lehetséges” (Mt 19,26). 

  1. Mi a hit? 
Szilárd bizalom Istenben, Istenre támaszkodás, valódi szövetségi kapcsolat Jézus Krisztussal: „Marasztok közötted szegény és nyomorult népet, akik bíznak az Úr nevében.” (Sof 3,12) 
Izráel maradéka… támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen, a maradék megtér… az erős Istenhez.” (Ésa 10,20–21) 
Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1Jn 5,4) 

  1. Hogyan lehetséges a győzelem a bűn felett hit által? 
„A hitben ugyan nincsen olyan hatóerő, amely által az üdvösség kiérdemelhető, de a hit megragadhatja Krisztus érdemeit, a bűn egyedüli gyógyszerét.” (Ellen G. White: The Review and Herald, 1890. szeptember 4.) „A békesség Istene eltapossa Sátánt a ti lábatok alatt hamar.” (Rm 16,20) Vö. 1Móz 3,15. 
„Ugyanannak az isteni hatalomnak a segítségével, amelyet Ő [Jézus Krisztus] kapott, lehetséges az ember számára is, hogy engedelmeskedjék Isten törvényének.” (Ellen G. White: 141. számú kézirat, 1901.) 
Jézus személyében az istenség rejtélyes módon egybekapcsolódott az emberi természettel, Isten és ember eggyé lett. Ebben az egységben találunk reménységet az elbukott emberi nemzetség számára.” (Ellen G. White: Idők jelei, 1896. július 30.) 

  1. A hitnek milyen foka „Jézus hite”? 
Az igaz hitnek is fokozatai vannak. „[Az evangélium által] Isten igazsága jelentetik ki hitből hitbe, miképpen meg van írva: »Az igaz ember pedig hitből él.«.” (Rm 1,16–17; vö. Hab 2,4) 
„Krisztus igazságossága, igaz jelleme jelentetik ki hitből hitbe, vagyis jelenlegi hitedből arra a megnövekedett hitre kell eljutnod, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket.” (Ellen G. White: The Review and Herald, 1908. szeptember 18.)
A szentség magaslatát, amely Isten minden parancsolatának megtartását jelenti, „Jézus hite” (Jel 14,12) által lehet elnyerni, azaz olyan hit által, amilyen hitet az Emberfiává lett Isten Fia tanúsított e földön. 
Milyen hit volt Jézus hite? „Én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, az Atya, aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.” (Jn 14,10) „Én az Atya által élek.” (Jn 6,57) „Az Ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból, és meghallgatott az ő istenfélelméért.” (Zsid 5,7)

  1. Hogyan lehet eljutni Jézus hitének szintjére? 
Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt…” (Jn 15,5) „Adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben, hogy lakozzék Krisztus hit által a ti szívetekben.” (Ef 3,16–17) „Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.” (Rm 8,4) 
„Olyan érzékennyé kell válnunk a szent késztetésekre, hogy Jézus legcsöndesebb suttogása is megindítsa lelkünket, míg elérjük, hogy Ő bennünk van, mi pedig Őbenne, és az Isten Fiába vetett hittel élünk.” (Selected Messages/Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 3., 355. o., ered. lapsz. szerint)
„Mielőtt a maró küzdelem ránk tör, meg fogjuk tanulni a szent és áldott bizalom leckéjét. Kezünket Krisztus kezébe helyezzük, lépteinket a Sziklára rögzítjük, és így biztonságban leszünk a viharban, az ádáz viharban.” (Uo., 384. o., ered. lapsz. szerint)

  1. Mi tehát az Úr tanácsa számunkra? Hogyan hangozzék imánk, könyörgésünk?
Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat!” (Jel 3,18)
„Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassák a Jézus Krisztus megjelenésekor.” (1Pt 1,7) 
Mondták az apostolok az Úrnak: Növeld a mi hitünket!” (Lk 17,5)

pastedGraphic.png

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése